Roberto Lugo, USA. 2023

Roberto Lugo. "Trunk Sale." Teapot. Gazed stoneware. 2023.

10" L x 6.5" W x 9.5" H

SC1614