Roberto Lugo, USA, 2023

Roberto Lugo. "The Gilded Ghetto." Urn. 2023. Glazed stoneware and enamel.

49.5" H x 22" H

SM8987